Baki İran Turu

BAKI-IRAN TURU

Tabriz

BAKI-IRAN TURU

Güney Azərbaycanın (İran) gözəl, görkəmli və gəzməli şəhərlərini gəzməyə dəvət edirik sizləri.

İqlimi

Güney Azərbaycan subtropik qurşağın kontinental bölgəsində yerləşir. Onun hər tərəfi dağlarla əhatələndiyindən hava kütlələri daxili hissələrə gəlib çata bilmir. Bu səbəbdən ərazidə quru kontinental iqlim hakimdir. Dağarası çökəkliklərdə Xəzər dənizi və qərb istiqamətdən gələn rütübətli hava kütlələrinin qarşısında ucalan kənar dağ silsilələrinin yamaclarında 800–1000 mm-dən artıq (1700 m-ə qədər) yağıntı düşür. Daxili çökəkliklərdə yağıntının miqdarı 200–400 mm arasında dəyişir. Daxili dağların qərb və şimal yamaclarında illik yağıntı 500–600 mm təşkil edir. Yağıntının ən çox düşdüyü dövr dekabr və aprel ayları ərzində düşür. Dağarası çökəkliklərdə yanvar ayının orta temperaturu -20, -30°S arasında olur. Yayda isə temperatur 38-45°S-yə qədər qızır.

Relyefi

Güney Azərbaycan əsasən dağlıq bölgədir. Yüksəkliyi 200 metrə qədər olan düzənliklər yalnız onun şimal-şərqində (Muğan düzünün cənub-qərbində) yerləşir. Qalan ərazilər isə dağ silsilələrindən və onların arasında yerləşən geniş dağ çökəkliklərindən, qalxanvari vulkan massivlərindən ibarətdir. Güney Azərbaycanın qərb sərhədləri boyunca uzanan Zaqros dağları mürəkkəb geoloji və tektonik quruluşa malikdir. Burada qədim kristalik və metomorfik suxurlar geniş yayılmışdır.

Dağları

Dağlar tektonik qırılmalarla ayrı-ayrı massivlərə parçalanmışdır. Onların hündürlüyü 3500-3600 metrə çatır. Şərqdəki Talış və Boqrov dağ silsilələri əsasən Paleogenin və Mezazoyun çökmə və vulkanik suxurlardan ibarətdir. Bu dağların hündürlüyü 2500–3800 m-ə qədərdir. Daxili hissənin şimal tərəfində (Marağa-Miyanə xətdinin şimalı) dağlar əsasən enlik istiqamətinə uzanmaqla, qısa silsilələrdən ibarətdir. Ərazidə vulkan məşhəlli dağlarda az deyil. Bunlardan diqqəti cəlb edən Ərdəbil yaylası üzərində ucalan, zirvəsi həmişə qar və buzla örtülü olan Savalan dağı (4821 m) və Təbrizdən cənubda yerləşən Səhənd (3722 m) dağlarıdır. Bölgənin cənub hissəsindəki dağların istiqaməti şimal-qərbdən cənub-şərqədir. Onların quruluşunda Mezazoyun və Kaynazoyun vulkanik, metamorfik suxurları əsas rol oynayır. Burada mütləq yüksəkliyi 2700-3300 metrə çatan Zəncan dagı vardır. Güney Azərbaycanın relyefində dağarası çökəkliklər xüsusi yer tutur.

Düzənliklər

Ərazinin şimal-qərbində Arazyanı (Arazbasar), şimal-şərqində Cənubi Muğan düzənlikləri yerləşir. Qərbdə Urmiya, mərkəzi hissədə Ərdəbil və Miyanə çökəklikləri vardır. Qızılüzən və Zəncan çayları boyunca uzanan dağarası düzənliklər isə cənubda relyefin böyük formalarındandır. Dağarası çökək və yaylaların əksəriyyəti Kaynazoyun dəniz, göl və dördüncü dövrün kontinental çöküntü laylarından (gil, qum, çınqıl və s.) təşkil olunub. Əhali əsasən bu geniş dağarası çökəklərdə və dağ çaylarının dərəlırində məskunlaşmışdır. Kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaq sahələrinin əksəriyyətində relyefin bu formaları ilə bağlıdır.

Ən böyük şəhərləri

Güney Azərbaycanın ən böyük şəhərlərindən olan Təbriz, Ərdəbil, Urmiya, Zəncan, Xoy, Miyanə və s. dağ arası çökəkliklərdə yerləşir.

12 günlük BAKI-IRAN TURU

 1. Bakı
 2. Asatara (İran)
 3. Ərdəbil
 4. Sərein
 5. Meşginşəhr
 6. Əhər
 7. Kəleybər
 8. Aslandüz
 9. Parsabad
 10. Canallu
 11. Culfa
 12. Xoy
 13. Urmiya
 14. Usku
 15. Kəndivan
 16. Təbriz
 17. Bostanavat
 18. Sarab
 19. Sərein
 20. Astara
Please follow and like us:

Leave a Reply